1
פרטי הפונה
2
הצהרה וצירוף אסמכתאות
הפרשי מדידה: הפרש בין כמות המים שנמדדה במד ראשי לבין סך הכמויות במדים משויכים במבנה .

הבקשה תוכר אם יתקיימו התנאים הבאים :

1.  הפרשי מדידה חריגים בתקופת הנזילה הינם פי 1.5 או יותר מהפרשי מדידה כלליים כפי שהוגדר בחוק.

2.  ניתן להגיש את הבקשה בטרם חלפו שישה חודשים מתום תקופת החיוב האחרונה שבגינה מתבקשת ההכרה .

3.  ניתן להגיש את הבקשה בתנאי שלא הוכרה הקלה בנכס האמור צריכה חריגה הנובעת מנזילה ב - 12 החודשים שקדמו למועד תקופת החיוב הראשונה שבעבורה נדרשת ההכרה .

4. חובה לצרף חשבונית משרברב המעידה על הנזילה, תיקונה ומיקומה המדויק.

5. יש לצרף  כתב מינוי לנציגות הבית המשותף.

6.  ניתן להגיש את הבקשה לשתי תקופות חשבון רצופות בלבד.

7. צריכה שהוכרה ע"י התאגיד הנובעת מנזילה תוסב לתעריף שנקבע לנזילה .

 

 

: פרטי הנכס 

יש לבחור מהרשימה

 

 

 

פרטי נציג ועד הבית :

 

 

 

 

 

 

אנא פרטו את תיאור הבקשה במלל מלא

הצהרת המבקש:

המוסמך לפעול בשם נציגות הבית המשותף,

מצהיר בזה כי הייתה נזילה במערכת המים המשותפת והפרשי המדידה החריגים נובעים מהנזילה האמורה .

כמו כן הנני מצהיר כי הנזילה האמורה תוקנה ומצורפות אסמכתאות על תיקון הנזילה בנכס וכתב מינוי לנציגות הבית המשותף.

לאור האמור לעיל אבקש לקבל תעריף נזליה בעבור הפרשי מדידה הנובעים מנזילה בעבור תקופות החיוב.

 

 

 

 

 

 

יש לצרף קבלה מפורטת עבור תיקון הנזילה (במידה והנזילה תוקנה באופן עצמאי יש לצרף קבלה עבור קניית חלקים ששימשו לצורך תיקון הנזילה)

ובזאת באתי על החתום

Browser not supported

הסכמה * שדה חובה