1
פרטי הפונה
2
תיאור הבקשה והצהרת הצרכן

צריכה חריגה הנובעת מנזילה תוכר אם יתקיימו התנאים הבאים:

1. צריכת המים בתקופת הנזילה הינה פי 1.5 או יותר מצריכה רגילה.

2.  ניתן להגיש את הבקשה בטרם חלפו שישה חודשים מתום תקופת החיוב האחרונה שבגינה

מתבקשת ההכרה.

3. ניתן להגיש את הבקשה בתנאי שלא הוכרה בנכס האמור צריכה חריגה הנובעת מנזילה יותר

מפעם אחת ב - 12 החודשים שקדמו למועד תקופת החיוב הראשונה שבעבורה נדרשת ההכרה.

4.  ניתן להגיש את הבקשה לשתי תקופות חשבון רצופות בלבד.

.5  צריכה שהוכרה ע"י התאגיד כנובעת מנזילה תוסב לתעריף נזילה.


פרטי הפונה

יש להזין מספר זהות מלא כולל ספרת ביקורת

 

יש להקליד מספר טלפון נייד ללא תווים נוספים


פרטי הנכס ופרטי מד המים

 

 

 

 

 

 

צירוף אסמכתא:

יש לצרף קבלה מפורטת עבור תיקון הנזילה

במידה והנזילה תוקנה באופן עצמאי יש לצרף קבלה עבור קניית חלקים ששימשו לצורך תיקון הנזילה

 

 

 

 

 

 

הצהרת צרכן:

אני מצהיר בזאת כי היתה נזילה ברשת הפרטית שברשותי והצריכה החורגת מהצריכה הרגילה שלי נבעה מהנזילה האמורה.

כמו כן הנני מצהיר כי הנזילה האמורה תוקנה , ובזאת מצורפות אסמכתאות על תיקון הנזילה בנכס.


לאור האמור לעיל, אבקש לקבל תעריף בעבור חריגה הנובעת מנזילה בעבור תקופת החיוב 

בחר תקופת חיוב חשבון המים

 

 

 

 

 

 

הסכמה * שדה חובה

יש לסמן על מנת להגיש את הטופס

Browser not supported