תאגיד המים הבאר השלישית – תאגיד מים וביוב בע"מ מחוייב לפעול על פי תקנות רשות המיים להלן רייכוז של מידע מאתר רשות המים 

קישורים למידע בנושא תקנות מאתר רשות המים
לצפייה במידע יש ללחוץ על הקישורים
מסמכי חקיקה בנושא מים אתר רשות המים 
חוק תאגידי מים וביוב, תשסא-2001 לחצו להורדת המסמך 
כללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה), תשע"א-2011 - לחצו להורדת המסמך
חקיקת המים בישראל - מידע מאתר רשות המים 
כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד-2014 - לחצו להורדת המסמך
מידע בנושא מי השתייה - משרד הבריאות