1. פרטי הלקוח, הנכס והחשבון

מכיל את פרטי הלקוח, הנכס והחשבון הנוכחי.

מספר מסלקה

המספר המזהה של החשבונית
במערכת החברה. נועד לזהות
את החשבון בעת תשלום טלפוני
או באמצעות תשלום באינטרנט.

מספר נפשות

מספר הנפשות המתגוררות בדירה על-פי דווח של הצרכן לחברה, בהתאם לכללי הדיווח כמפורט בגב החשבון (בפרט עדכון מספר נפשות). חישוב המים של צרכן מים שלא הצהיר על מספר הנפשות, מחוייב לפי 2 נפשות בלבד.

2. תמצית החשבון

מספר ימים בתקופת החשבון

מספר הימים בגינם חוייב הצרכן (מספר הימים שחלפו בין הקריאה הקודמת לקריאה הנוכחית).

3. ההודעות שלך

4. גרף צריכה במ"ק

5. נתוני קריאה וצריכה במים

סוג הקריאה

מפרט האם כמות הצריכה לחיוב נעשתה לפי קריאת מד המים או עפ"י הערכה. ההערכה מתבצעת במקרים בהם מד המים אינו נגיש ו/או אינו תקין.

6. נתוני צריכה לקריאה במ"ק

צריכה פרטית

כמות המים שנצרכה על ידי הצרכן, שהינה ההפרש בין הקריאה הנוכחית והקריאה הקודמת במד המים הפרטי (המשויך).

הפרשי מדידה (כולל צריכה משותפת)

ההפרש בין כמות המים שנמדדה במד המים הראשי בתקופת החיוב לבין סך הצריכות שנרשמו במדי המים המשויכים כפי שנמדדו באותה תקופה. הפרשי המדידה מתווספים לצריכה הפרטית. הפרשי המדידה מחושבים לפי חלוקה שווה בין הצרכנים במבנה.

7. כמה משלמים לתקופת החשבון

פרוט חיובי מים וביוב

פירוט חיוב הצרכן עפ"י צריכת מים ושירותי וביוב. סכום החיוב בגין צריכת המים והביוב הינו מכפלה של כמות המים שנצרכה לתקופת החשבון לתעריף המים.

תעריף כולל מע"מ

צריכה ביתית כוללת שני תעריפים:
א) תעריף עבור כמות מוזלת בגין כמות של 7 מ"ק לחודשיים (מעבר לשתי נפשות), כשהוא מוכפל במספר הנפשות המוכרות בנכס.
ב) תעריף רגיל לצריכה שמעבר לכמות מים במחיר המוזל

8. סיכום חיובים וזיכויים לחשבון

(סוג שרות, תיאור שרות, סימננו, תיאור הפעולה) חיובים בגין נושאים נוספים שמעבר לצריכת המים השוטפת.