הזמנה להיכלל במאגר מתכננים ויועצים

הבאר השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ הזמנה להיכלל במאגר מתכננים ויועצים - אפריל 2018


הבאר השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ (להלן: "התאגיד")

הזמנה להיכלל במאגר מתכננים ויועצים – אפריל 2018

כללי:

 1. התאגיד מזמין בזאת מציעים העונים על תנאי הסף שלהלן במצטבר להגיש מועמדות להיכלל במאגר מתכננים ויועצים של התאגיד עבור התחומים הבאים:
  1. מתכננים לעבודות תשתית מים וביוב.
  2. מתכננים להקמת מאגרי מים.
  3. מתכננים להקמת תחנות ביוב.
  4. מתכננים להקמת מט"ש.
  5. מפקחים על ביצוע עבודות תשתית מים וביוב.
  6. מפקחים על הקמת מאגרי מים.
  7. מפקחים על הקמת תחנות ביוב.
  8. מפקחים על הקמת מט"ש.
  9. יועצים לבדיקות קרקע.
  10. יועצי נוף.
  11. יועצי קונסטרוקציה.
  12. יועצי מדי מים קר"מ.
  13. אדריכלי בניין.
  14. אדריכלי נוף.
  15. מעצבי פנים.
  16. יועצים הידרולוגיים.
  17. יועצי תהליך טיפול בשפכים.
  18. יועצי איכות שפכים.
  19. יועצי איכות מים.
  20. יועצי מיגון.
  21. יועצי בטיחות.
  22. יועצי נגישות.
  23. יועצי אקוסטיקה.
  24. יועצים לכתיבת נהלי עבודה.
  25. יועצי תקשורת.
  26. מודדים.
  27. שמאים.
  28. יועצי איכות סביבה.
  29. מנהלי פרויקטים.
  30. יועצי מחשוב.

2.האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי ההזמנה והדרישות הכלולות בה. במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי ההזמנה, יקבע האמור במסמכי ההזמנה. 

מסמכי ההזמנה ותנאי הסף:

3.רשאים להשתתף בהזמנה מציעים, העומדים במועד הגשת ההצעות בכל התנאים המצטברים המפורטים בהזמנה, המתפרסמת באתר האינטרנט של התאגיד בכתובת: https://www.habeer3.co.il.

הבהרות:

4.ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב לתאגיד, עד ליום 3.5.18 בשעה 13:00 וזאת באמצעות  פקס מס' 073-3946146, או לכתובת דוא"ל [email protected] , תוך ציון: שם ההזמנה - "הזמנה להיכלל במאגר מתכננים ויועצים  – אפריל 2018", שמו של הפונה, מספר הפקס או הדוא"ל של הפונה ומהות השאלה ו/או אי-הבהירות. יש לוודא את קבלת הפקס/ דוא"ל בטלפון מספר 073-3946141.

5.תשובות לשאלות הבהרה יתפרסמו באתר התאגיד ועל המציעים לעקוב אחר הפרסומים.

הגשת ההצעות:

6.המועד להגשת ההצעות למכרז הנו ביום 10.5.18  עד השעה 13:00, באמצעות משלוח דוא"ל בליווי ההצעה והמסמכים הנדרשים לכתובת דוא"ל [email protected]

                                                                                                                       

זורי שעובי,
מ"מ מנכ"ל התאגיד